14721443_1309477302420250_2037418201570814120_n

ศรัณยู  หมื่นเดช

                 เชื่อว่า การช่วยกันออกแบบการเรียนการสอน การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับการเรียนการสอน (แนวใหม่) การพัฒนาไปด้วยกัน เป็นวิธีการที่ดีกว่าการส่งครูเข้าอบรมครั้งละ 1-2 คน แล้วเก็บความรู้และทักษะนั้นไว้เพียงคนเดียว กลุ่มเดียว

                  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการทำ SLC ได้แก่ การทำ Classroom Study หรือการศึกษาชั้นเรียน คือ การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน มาพูดคุยกันเกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Classroom Study ยังรวมถึงการร่วมกันปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของห้องเรียน บรรทัดฐานของห้องเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน อารมณ์ ความรู้สึก และจิตใจของนักเรียน โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนี้โดยหลักจะประกอบไปด้วย ครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียน หรืออาจมีศึกษานิเทศน์ร่วมด้วย  (วิเชียร ไชยบัง, 2559) สามารถแบ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญ 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่

  1. กิจกรรม Before Action Review เป็นการร่วมกันออกแบบการเรียนการสอนของครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะวิธีการเรียนรู้ ก่อนที่จะนำบทเรียน หรือแผนจัดการเรียนรู้นั้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (แนวใหม่) โดยประเด็นคำถามอาจประกอบไปด้วยคำถามว่า สอนอะไร มีวิธีการสอนอย่างไร ทำไมจึงใช้วิธีการสอนแบบนี้
  2. กิจกรรม After Action Review เป็นการพูดคุยกันระหว่างครูผู้สอนหลังจากจัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว อาจเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้งในเย็นวันศุกร์ โดยจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละบุคคลในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยประเด็นคำถามอาจประกอบด้วยคำถามว่า สอนอะไร มีวิธีการสอนอย่างไร ทำไมจึงใช้วิธีการสอนแบบนี้ ได้ผลอย่างไร มีสิ่งใดที่น่าประทับใจ มีปัญหาอะไร เป็นต้น
จุดเน้นของ Classroom Study ประกอบด้วย
  1. การปฏิบัติการสอนแนวใหม่ : Active Learning, Experience Learning, Inquiry Learning, Problem-Based Learning, Project-Based Learning, Learning by Doing ฯลฯ
  2. วิธีการปรับปรุงการสอนอย่างสม่ำเสมอ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s