ไฟล์งานประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

Posted: 06/07/2013 in ประกันคุณภาพการศึกษา
Tags: , ,

ไฟล์สำหรับงานประกันคุณภาพภายใน

ดาวน์โหลดลิงค์ด้านล่าง

กรอบสาระท้องถิ่น สพป เพชรบูรณ์ เขต 2

เครื่องมือตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพภายใน

ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน สมศ

ตารางวิเคราะห์ประเมินภายใน ฉ1 ปฐมวัย+ขั้นพื้นฐาน

ตารางวิเคราะห์ประเมินภายใน ฉ2

ตารางวิเคราะห์ประเมินภายใน ฉ3 ขั้นพื้นฐาน

ตารางวิเคราะห์ประเมินภายใน ฉ3 ปฐมวัย

ตารางวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามแผนกลยุทธ์

ตารางความสอดคล้องของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัด กับ เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/ปรัชญาของโรงเรียน กับ หลักสูตร/ประเภทที่เปิดสอน กับ นโยบายของสช./เขตพื้นที่การศึกษา กับ แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (ปี 52-59)

ตารางวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ตารางวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับปฐมวัย

ตัวอย่างแบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจโครงการ

ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการ

ตัวอย่างคู่มือครู

ตัวอย่าง แผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการการจัดการ

ตัวอย่าง SWOT

ตัวอย่างประกาศมาตรฐานขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างประกาศการกำหนดค่าเป้าหมาย

ตัวอย่างแผนการใช้งบประมาณและทรัพยากรของโรงเรียน

ตัวอย่าง MOU

ตัวอย่างแผนพัฒนาบุคลากร มน.

ตัวอย่าง แผนผังการบริหารงาน

แผนกลยุทธ์เอื้ออังกูร ปี 55-57

แผนการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับปรับปรุง-พ.ศ.-2552-2559

แผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556

แนวทางการประกันภายใน

แบบวิเคราะห์ผลจัดการเรียนรู้ เพื่อทำวิจัย

แบบวิเคราะห์มาตรฐานและการบริหารจัดการศึกษา ฉ1

แบบวิเคราะห์การจัดทำแผนและรายงานประจำปี ฉ2

แบบวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉ3

แบบวิเคราะห์การจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ฉ3

แบบประเมินการสอนของครู

แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครู

แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาอื่น

แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปฐมวัย

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ขั้นพื้นฐาน

แบบประเมินคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย

แบบประเมินคุณภาพภายใน ระดับขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานวิชาชีพครู

มาตรฐานปฐมวัย กระทรวง

มาตรฐานปฐมวัย กระทรวง

มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552

รายงานคุณภาพภายในฝายบึงสว่าง ปีกศ. 55

สาระสำคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

หลักเกณฑ์การประเมินภายใน

รูปภาพดูงานประกันโรงเรียนสุภาพ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s