เขียนโดย ศรัณยู  หมื่นเดช
26 พ.ค.2560

กระบวนการเรียนรู้ 32

 1. สงสัย (Question) : เป็นขั้นตอนที่ทำให้นักเรียนสงสัย
 • ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย อยากรู้ อยากค้นหาคำตอบ : ใช้สื่อ ใช้คำถาม
 • ครูทบทวนประสบการณ์เดิมของนักเรียน : ใช้คำถาม เช่น นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้บ้าง
 • นักเรียนระบุสิ่งที่ตนเองสงสัยอยากรู้คำตอบ : ใช้คำถาม เช่น นักเรียนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้บ้าง เลือกมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์
 • นักเรียนคาดเดาคำตอบ : ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคาดเดาตอบ เลือกคำตอบที่เหมาะสมมาใช้เป็นสมมติฐาน
 1. สืบค้น (Search) : เป็นขั้นตอนในการค้นหาข้อมูลเพื่อหาคำตอบ และพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้
 • ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผน กำหนดวิธีการค้นหาข้อมูลที่เหมาะสม เช่น ใบความรู้ อินเตอร์เน็ต ผู้เชี่ยวชาญ การทดลอง หนังสือตำรา แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
 1. สร้างองค์ความรู้ (Construct) : เป็นการนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอ อภิปรายร่วมกัน และสรุปเป็นองค์ความรู้
 • นำเสนอ : ครูให้นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ค้นคว้ามาให้ครูและเพื่อน ๆ ฟัง ในรูปแบบของสื่อ เช่น กระดาษชาร์ต โปรแกรมนำเสนอ สมุดภาพ การ์ตูน Mind Mapping เป็นต้น
 • อภิปราย : ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อมูลที่นักเรียนนำเสนอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเติมเต็มความรู้ให้สมบูรณ์
 • ลงข้อสรุป : ครูและนักเรียนร่วมกันนำข้อมูลมาสรุปเป็นองค์ความรู้
 1. ประยุกต์ใช้ความรู้ (Apply) : เป็นการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงและ/หรือสถานการณ์เสมือน
 • ครูให้นำเรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริง เช่น ชีวิตประจำวันของตนเอง ในครอบครัว ในโรงเรียน ในชุมชน เป็นต้น

ตัวอย่าง 1 นักเรียนเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจบแล้ว ครูให้นักเรียนเลือกวิธีการดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงมา 1 วิธี และปฏิบัติตนตามวิธีนั้น

ตัวอย่าง 2 นักเรียนเรียนรู้เรื่องสถิติ ครูให้นักเรียนหาค่าทางสถิติของนักเรียน ครู บุคลากร ในโรงเรียน เป็นต้น

ตัวอย่าง 3 นักเรียนเรียนรู้เรื่อง ห.ร.ม. ครูให้นักเรียนคำนวณหาจำนวนเสาที่ใช้ล้อมรั้วโรงเรียน

ตัวอย่าง 4 นักเรียนเรียนรู้เรื่องปริมาตร ครูให้นักเรียนคำนวณหาปริมาตรของแท้งค์น้ำดื่มของโรงเรียน

 • ครูให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์เสมือน : ให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัด เพื่อฝึกฝนทักษะและทบทวนความรู้
 1. ประเมินผล (Evaluation) : เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกขั้นตอน ตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อย่างรอบด้าน
 •  นักเรียนประเมินตนเอง
 •  เพื่อนประเมิน
 •  ครูประเมิน

การวัดผลประเมินผล : ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร

 • ความรู้ (K) : แบบทดสอบ ชิ้นงานนำเสนอ
 • ทักษะ (P) : แบบประเมินทักษะ
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) : แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
 • สมรรถนะสำคัญ : แบบประเมินสมรรถนะ 5 ด้าน
Advertisements